แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตราโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ประวัติทำเนียบผู้บริหาร

ข้อมูลนักเรียน

โครงสร้างหลักสูตร

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากร

ผลการประเมิน

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน

   

บุคลากร

คณะผู้บริหาร

คณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะกรรมการโรงเรียน

 
 

เว็บไซต์การศึกษา

 
 
 
 

วันปิยะมหาราช
คู่มือสำหรับโรงเรียน
ประกาศจ้างครู ตำแหน่งครูอัตราจ้่าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร 14-17 ธันวาคม 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
- กิจกรรมให้ความรู้งานอนามัยโรงเรียน จากสาธารณสุขจังหวัด
- งานวิชาการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
dsq
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน
พานไหว้ครู ฝีมือนักเรียน ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โทร. 032-732-754 แฟกซ์. 032-732-754
Email :admin@santi.ac.th
Webmaster : suppara16@gmail.com